userad8

Polityka prywatności 2

1. Przygotowaliśmy dla Pa2ństwa informację o co chodzi z RODO.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych po2winno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, stąd prosimy o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Państwa prawa związane z przetwarzanie2m danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr2awie ochrony osób fizyczny2ch w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo2bodnego przepły2wu takich dan2ych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w następujący sposób.

Otrzymaliśmy je podczas rej2estracji na stronie internetowej, a także w innych przypadkach kontaktu z stroną targujemy.pl i 3plums.com np. podczas udziału w promocjach, uczestnictwem w programach lojalnościowych.

  1. Targujemy.pl administruje Państwa danymi osobowymi.

  2. Oznacza to: właś2ciciel strony targujemy.pl firma INLAY ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie z2godnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które2 chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony da2nych osobowych.

4. Możecie Państwo skontakt2ować się z stroną targujemy.pl po2przez kontakt z strony lub pisząc bezpośrednio na adres mailowy: pomoc.targujemy.pl@gmail.com

5. Cele i podstawy przetwarz2ania Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie Pańs2twa danych jest zawarcie i wyk2onanie umowy, której Państ2wo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem um2owy, w tym: wystawienie ogłoszeń na s2tronie targujemy.pl przedaż tow2arów2 lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną.

W takich prz2ypadkach podstawą przetwar2zania danych jest ich niez2będność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

Dlatego, zgodnie z obowiązuj2ącymi przepisami, podstawą przetwarzania danych jest również, ich niezbęd2ność do wypełnie2nia obowiązku prawnego cią2żącego na targujemy.pl (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz 2dokument2ów księg2owych, rozpatrywanie reklamacji, udos2tepnienie danych organom państ2wowym w g2ranicach i na po2ds2tawie przepi2sów prawa np. dla celów podatk2owych i rachunk2owych.

Możemy prze2twarzać również Państ2wa dane osob2owe w celach wskaza2nych poniżej, na po2dstawie prawnie uzasadni2onego interesu targujemy.pl (art. 6 ust. 1 f RODO):

marketi2ng bezpośred2ni produk2tów i usług targujemy.pl;

poprawa jakości usług przez targuje2my.pl usł2ug poprzez zasięgani2e na ten temat opinii lub ba2danie satysfakcji; wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;

zarządz2anie aktywno2ścią na stro2nach internet2owych targujemy.pl, poprz2ez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjo2nalności ob2sługi, analizy potrzeb, dopas2owania reklam zgo2dnie z uprzednio przegl2ądanymi treściami;

obsługa komu2nikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;

wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, doc2hodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie po2stępowań przed organami władzy publicznej lub sądami.

tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewn2ienie rozlic2zalności (wykazania spełn2ienia przez targujemy.pl obo2wiązków wy2nikających z przepisów prawa).

W przypadku wyr2ażenia zgody na przetwarzanie danych osobo2wych, zgoda ta będzie podstawą przetwa2rzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a tre2ść tej zgody każdora2zowo będzie okr2eślać cel przetwar2zania danych. Zgodę na prze2twarzanie danych osobowych, można wycof2ać w dowolnym momencie.

6. Pod2anie Państ2wa danych podcz2as rejestr2acji w serwisie jest obowiązkowe.
W przypa2dku, gdy w2ymagają tego przepisy prawa, możemy wyma2gać podan2ia danych wymaganyc2h przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawar2cia lub realizacji umo2wy oraz w zakr2esie wymaga2nym przez prze2pisy pra2wa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbiera2nia danych osobowych na pod2stawie zgody, podanie dan2ych osobowych jest dobrowolne.

  1. Stro2na targujemy.pl może udost2ępnić Państwa dane os2obowe ale tylko w celach opis2anych powyżej. Nie sprze2dajemy uzyskanych da2nych od Państwa danych os2obowych!!

    Firmy wspoma2gające nasze dz2iałania mar2ketingowe, rekl2amowe m2ogą mieć dostęp do danych osob2owych.

8. Czas prz2echowywania danych oso2bowych:

Dane osobo2we przetwarzamy przez okres nie2zbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas reali2zacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przep2isy prawa oraz okres, po którym przed2awnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osob2owe na podstawie uzasad2nionego interesu, w szczeg2ólności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje2my dane do czasu wniesienia przez Państ2wa sprzec2iwu wo2bec takiego przetwarz2ania. Po tym cz2asie dane nie będą już przetw2arzane w tym celu tj. mark2etingu bezpo2średniego, lecz ich dalsze przec2howywanie może być koniec2zne z uwagi na reali2zację umowy lub prz2epis prawa.

9. Informacja o profilow2aniu Państwa danych.

W celach opis2anych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwa2rzania w celu wypełn2ienia obowiązku prawn2ego, będziemy dok2onywać profilo2wania Pań2stwa danych osobowych, czyli auto2matycznie je anali2zować, aby uzyskać informacj2e na temat prefer2encji lub zain2teresowań (np. badać, jak2a oferta może Państ2wu najbard2ziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywo2ływać skut2ków prawn2ych lub w pod2obny sposó2b istotnie na Pa2ństwa wpływać.

10. Każdy z Państ2wa ma dos2tęp do wł2asnych danych w zakresie prz2etwarzania da2nych.

Wszyst2kim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez targujemy.pl, przys2ługują nast2ępujące pra2wa wynik2ające z RODO:

praw2o dostępu do dany2ch osobowych (informacja o przet2warzanych przeztargujemy.pl danych, w tym prawo d2o uzyskania ko2pii tych danych);

prawo do żądania sprost2owania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekomplet2ne;

pra2wo do żąd2ania usunięcia danych osobowych (tzw. „pr2awo do bycia zapom2inanym”), gdy: d2ane nie są już niezb2ędne do ce2lów, dla których były zebr2ane lub w inny sposób pr2zetwarzane, os2oba, któ2rej dane dotyczą, wni2osła sprzeciw wobec prz2etwarzania danych, osoba, któ2rej dane d2otyczą, cofnęła zgodę, na której opier2a się przetw2arzanie i nie ma innej pods2tawy prawnej przetw2arzania, dane przetwar2zane są niezgodnie z prawe2m, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowią2zku wynika2jącego z prze2pisów pr2awa;

prawo do żąd2ania ogranic2zenia przet2warzania danych osobow2ych, gdy: osoba, któr2ej dane do2tyczą, kwestio2nuje prawidłowość dany2ch osobowych, przetwa2rzanie danych jest niezgod2ne z pra2wem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograni2czenia, admini2strator nie potrzebuje już da2nych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzeb2uje ich do ustalenia, obrony lub dochodz2enia roszczeń, osoba, której dane do2tyczą, w2niosła sprz2eciw wobec przetw2arzania danych – do czas2u ustalenia, czy pra2wnie uzasadnione podst2awy po str2onie adm2inistratora są nadrz2ędne wobec pods2tawy sprze2ciwu;

prawo do przeni2esienia danych do innego ad2ministratora lub do Pańs2twa (na zasadach okr2eślonych w art. 20 RODO);

w przypad2ku, gdy udziel2ili Państwo zgody na przet2warzanie danych oso2bowych, w dow2olnym momen2cie przysługuje Państ2wu prawo do jej cofn2ięcia (cofnięci2e zgody nie ma wpły2wu na zgod2ność z pr2awem przetw2arzania, którego dok2onano na podstawie zgody przed jej cof2nięciem).

Prawo sprz2eciwu

W dowol2nym mome2ncie mogą Państw2o wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzani2a danych oso2bowych opartego na uzasa2dnionym interesie targujemy.pl lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym2 profilo2wania na podst2awie tych prz2episów. Targujemy.pl nie będzie już przetw2arzać tych danych osobow2ych, chyba że wyk2ażemy istnienie ważny2ch prawnie uzasadn2ionych podstaw do prz2etwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa inte2resów, praw i wol2ności, lub wykażemy istn2ienie podst2awy do ustalenia, dochodz2enia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osob2owe przetwa2rzamy na potrzeby marketin2gu bezpośre2dniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprze2ciw wobec przetwarzania dany2ch osobo2wych na potrzeby takiego m2arketingu, w tym profil2owania, w zakresie, w jakim przetw2arzanie jest związane z takim marketingiem bez2pośrednim. Po wn2iesieniu sprzeciwu nie będz2iemy już przetwarzać Państwa danych do tak2ich celów.

Zrealizowa2nie powyż2szych praw ułatwi Pańs2twu złożenie wnio2sku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji.

W przyp2adku złożenia wni2osku możemy p2rosić Państwa o podanie dodat2kowych informacji w celu zweryfik2owania tożsam2ości.

Ska2rga do orga2nu nadzor2czego

M2ogą Pań2stwo prawo wn2ieść skargę do organu nadz2orczego - Prez2esa Urzędu Ochrony Danych Osobo2wych, w zw2iązku z przetw2arzaniem p2rzez targujemy.pl dan2ych oso2bowych.

11. Pli2ki co2okies (tzw. ciasteczka) oraz inform2acje syste2mowe (logi systemów).

W trakcie porusz2ania się po witrynie internetowej (serwisach targujemy.pl) mo2gą być groma2dzone informa2cje w sposób bier2ny z Pa2ństwa strony (tzn. bez aktyw2nego dost2arczania tych info2rmacji przez Państwa). Informa2cje te są przekazy2wane z uż2yciem różny2ch technol2ogii takich jak pliki cook2ies lub logi syst2emów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfigu2racyjnych oraz nie przeno2szą wirusó2w lub niech2cianego lub złośli2wego oprogra2mowania.

Informa2cje syste2mowe (logi systemów):

Używ2ana przez Pańs2twa przeglądarka int2ernetowa autom2atycznie przeka2zuje nam dane, w pos2taci logów systemow2ych (zapisów informatycznych). Są to infor2macje takie jak: adres (URL) wit2ryny internet2owej odw2iedzanej przez Państw2a poprze2dnio, adres IP, we2rsja przeglą2darki a2ktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także c2zas dostępu i prze2słaną ilości dan2ych.

Targujemy.pl może analizo2wać opi2sane powyżej logi sys2temów. Infor2macje uzys2kane w ten sp2osób wykorz2ystywane są w celach adm2inistracyjnych (rozp2oznawania i usuw2ania probl2emów dotyczących pracy serw2erów, w tym n2aruszeń ich bezpieczeń2stwa) oraz do badań statystyc2znych. Informac2je te nie są łą2czone z Państwa dany2mi osob2owymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzyst2ania ze stron intern2etowych targujemy.pl, mogą być zap2isywane na Pa2ństwach urządzenia2ch pliki tek2stowe t2zw. cookies. Pliki te za2wierają dane inform2atyczne, kt2óre przy ponown2ych odwie2dzinach naszej strony interne2towej są odc2zytywane i pom2agają ją dos2tosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Cele2m zapi2sywania plik2ów cookies jest zape2wnienie Pa2ństwu efektywnego korzy2stania z naszego serw2isu inter2netowego, przy2kładowo:

utrzyma2nie sesji, dzięki której zapami2ętywana jest zawartoś2ć koszy2ka lub in2formacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trz2eba na każdej pod2stronie serwisu wpisywa2ć pono2wnie loginu i hasła oraz przy każdej wizyc2ie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;

rozpozna2nie urząd2zenia u2żytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. usta2wienia czcio2nki, wybór prefe2rowanego skl2epu;

dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostos2owanej do Pańs2twa zaint2eresowań, pole2pszenie sposobów dzia2łania s2erwisów i ich zawartości;

badani2e efe2ktywności nasz2ych rekl2am.

Mogą Pańs2two ustawić przeglądar2kę interneto2wą w taki sposó2b, aby ostrzeg2ała Państwa, gdy przesy2łany jest plik coo2kies, bądź też w ogóle blok2owała prz2esyłanie tego typu p2lików, pr2zy czym w tym dru2gim przypadku niek2tóre funkcje stron2y intern2etowej mo2gą nie działać. Korzy2stanie z nas2zych serw2isów bez wyłącze2nia obsługi cooki2es w przeg2lądarce oz2nacza, że będą one za2pisane w pam2ięci urzą2dzenia.

Infor2mację jak zarząd2zać plika2mi cookies zn2ajdziemy zwykle w sekcji "Pomoc" poszczególn2ych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłą2czyć cookies w najp2opularniejszych przegl2ądarkach interneto2wych:

Mozil2la Fire2fox

W me2nu "Narzędzia" należy wy2brać "Opcje" i w nic2h zakł2adkę "Prywatność".

Przeglądarka daje mo2żliwość wyboru pomiędzy usunię2ciem cias2teczek poszczeg2ólnych wit2ryn lub całkowity2m ich us2unięciem.

Micros2oft Int2ernet Exp2lorer

W menu "Narzędzia" nal2eży wyb2rać "Opcje Interne2towe" i w nich zakładkę "Pry2watność".

Specjaln2ym suwak2iem można reg2ulować ogóln